Gå till innehåll

Behandling av personuppgifter

Här lämnar vi information om hur vi behandlar de personuppgifter som kommer in till oss eller som vi själva samlar in.

Vi strävar efter att lagra så få personuppgifter som möjligt och samlar bara in den information vi behöver för att utföra en uppgift.

Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet och vad som följer av lag, till exempel arkivlagen.

Personuppgiftsansvar

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas in som rör Den offentliga omställningsorganisationen. Information om hur du kontaktar Kammarkollegiets dataskyddsombud finns längst ner på denna sida.

Se information på Kammarkollegiets webbplats Länk till annan webbplats.

Personuppgift

En personuppgift är alla slags uppgifter om en levande, fysisk person, exempelvis namn, adress, personnummer, en bild eller e-postadress.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

I handlingar och meddelanden som kommer in till oss förekommer ofta olika personuppgifter. De uppgifter som inte behövs för att administrera ärendet hanteras endast genom att handlingen läggs in i aktuellt ärende.

Behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifterna kan behandlas för flera olika ändamål. Behandling av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning och i vissa fall med stöd av svensk dataskyddslagstiftning.

Vi behandlar personuppgifter för flera olika uppgifter.

Förfrågningar via denna webbplats

Personuppgifter som lämnas i samband med förfrågningar via denna webbplats sparas bara så länge som det krävs för administrationen.

Behandlingen kan ske med stöd av samtycke, avtal eller allmänt intresse.

Ansökan om omställnings- och kompetensstöd samt yttrande

Personuppgifter som lämnats i samband med ansökan om omställnings- och kompetensstöd samt yttrande behandlas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Handlingarna i ärendet arkiveras när ärendet är avslutat.

Behandlingen kan ske med stöd av myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse, samtycke, rättslig förpliktelse eller avtal.

Sociala medier

Vi kommunicerar i olika sociala medier och behandlar då olika personuppgifter. Det kan bland annat vara bilder. Behandlingen sker i huvudsak med stöd av avtal.

Offentlighetsprincipen

Vi är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss som huvudregel blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig och få ett utdrag av uppgifterna med information om behandlingen, ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

De personuppgifter som vi behandlar ska vara korrekta. Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att begära att få uppgifterna rättade och ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt till radering, begränsning och invändning

Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att under vissa förutsättningar underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Så här gör du för att begära ut uppgifter

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår behandling av dina personuppgifter, om du vill veta hur vi behandlar personuppgifter om dig eller om du vill använda några av dina andra rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du skicka din begäran per post till:

Kammarkollegiet
GDPR
Box 2218
103 15 Stockholm

Du kan också vända dig till Kammarkollegiets dataskyddsombud via e-post: GDPR@kammarkollegiet.se

Om du inte har en säker digital brevlåda skickas registerutdraget med vanlig post.

Klagomål

Den som anser att någon behandlar personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kammarkollegiets dataskyddsombud är Tomas Gustavsson och honom kan du kontakta om du har frågor om Kammarkollegiets behandling av personuppgifter.

Jennie Bergling
Dataskyddsombud
Telefon: 08-700 08 71
E-post: GDPR@kammarkollegiet.se

Postadress
Kammarkollegiet
GDPR
Box 2218
103 15 Stockholm

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023
Hjälpte informationen på denna sida dig?